Reglementen / voorwaarden

Reglementen voor leden van de vereniging

De Nederlandse wet geeft aan dat de gang van zaken binnen verenigingen is vastgelegd in de statuten en reglementen van de vereniging. De vraag wie er besluiten mag nemen binnen de vereniging wordt beantwoord in de statuten. In het Huishoudelijk Reglement worden niet-juridische zaken geregeld. Deze regels zijn van toepassing voor alle leden.

TC Panta Rhei respecteert de privacy van haar leden en/of bezoekers en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In de privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

PDF: Privacyverklaring

PDF: Huishoudelijk Reglement, maart 2023

PDF: Statuten, september 2022


Voorwaarden van Padel Power Club BV voor niet-leden, Pay&Play reserveringen en andere partijen

Artikel 1. Partijen en definities

 1. Padel Power Club (hierna te noemen PPC), gevestigd te Limbricht aan de Allee 7 te 6141 AV Limbricht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86445197, gebruiker van de algemene voorwaarden
 2. Verdere gegevens van PPC : website www.padelpowerclub.nl / email : info@padelpowerclub.nl / telefoonnummer 046-4511312 / BTW identificatienummer 863969756
 3. Consument : de persoon die handelt buiten de uitoefening van zijn beroep of bedrijf ; de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van PPC Limbricht

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle correspondentie, documentatie, (toekomstige) aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten en andere verbintenisrechterlijke relaties tussen PPC en consument
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitstluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen
 3. Derden die door PPC bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens beroepen op deze algemene voorwaarden
 4. Indien een of meer (gedeelten) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige cq vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen kome, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige cq vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen

Artikel 3. Aanbod en Overeenkomst

 1. Elk aanbod is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk
 2. Alle opgaven van PPC van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van PPC.
 3. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens PPC
 4. Deze bevestiging als bedoeld in het voorgaande lid geeft de inhoud van de overeenkomst weer, tenzij anders overeengekomen en behoudens tegenbewijs
 5. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de locatie aangegaan

Artikel 4. Uitvoering

 1. Dienstverlening en/of het gebruik van de faciliteiten van PPC geschiedt pas na het sluiten van de overeenkomst
 2. Consument stelt PPC in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Consument verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door PPC
 3. Dienstverlening geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst
 4. PPC zal binnen de aangegeven / geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de consument de PPC altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan
 5. Het staat PPC vrij de opdracht te laten uitvoeren door derden. Art.7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten van de overeenkomst
 6. De verbintenis van PPC bestaat ten alle tijden uit een inspanningsverbintenis, er worden uitdrukkelijk geen resultaten toegezegd of beloofd
 7. Consument aanvaardt dat de planning van de opdracht kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld verhindering. PPC is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht de opdracht uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid van PPC
 8. PPC behoudt zich het recht voor de indeling (plaats en tijd) en de inhoud van de overeenkomst te wijzigen
 9. Indien naar het oordeel van PPC blijkt dat de omstandigheden ter plaatse dusdanig zijn dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd, de opdracht niet ongestoord kan plaatsvinden of er anderszins sprake is van belemmeringen in de uitvoering van de opdracht, zal de opdracht geen doorgang vinden of voortijdig worden gestaakt zonder dat hiervoor door consument enige aanspraak op restitutie van betaalde gelden of vergoeding van schade ontstaat
 10. Consument draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door : gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd en door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door consument ter beschikking zijn gesteld
 11. PPC behoudt zich het recht om toegang te weigeren als dit nodig wordt geacht voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid
 12. PPC behoudt zich het recht om cameratoezicht te plaatsen ter bescherming van de veiligheid van de aanwezigen op de banen

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen is er sprake van vooruitbetaling
 2. Indien PPC niet de volledige betaling van de opdracht heeft ontvangen, is de consument niet gerechtigd om gebruik te maken van de diensten van PPC, zonder dat dit de consument ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs vermeerderd met bijkomende kosten
 3. Door het niet bezoeken van de diensten van PPC vervalt de financiële verplichting jegens PPC niet
 4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van PPC is het de consument niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen

Artikel 6. Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de periode zoals opgenomen in de overeenkomst
 2. Indien de consument tussentijds de overeenkomst wenst te beëindigen, is zij alsnog het gehele honorarium verschuldigd. Deze vergoeding is gebaseerd op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel.
 3. Annulering of verplaatsing is uitsluitend schriftelijk mogelijk ; als datum van annulering of verplaatsing geldt de datum waarop de schriftelijke annulering door PPC is ontvangen. De annuleringskosten zijn onmiddellijk bij annulering verschuldigd en opeisbaar
 4. Indien een opdracht door overmacht (art. 10) tijdelijk geen doorgang kan vinden, zal PPC zich naar redelijkheid inspannen voor het vinden van een alternatieve mogelijkheid. Indien dit niet lukt of indien de doorgang van een opdracht niet mogelijk is, zal PPC de prijs van de opdracht restitueren.
 5. PPC heeft het recht de overeenkomst met de consument met onmiddelijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien : a) consument zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of in staat van faillissement wordt verklaard en/of b) consument een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of consument onder curatele of bewind wordt gesteld
 6. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door consument aan PPC verschuldigde betalingen onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Wanneer de opdracht niet volledig is voltooid is consument een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd
 7. Toegangsbewijzen dienen vooraf telefonisch of schriftelijk via de website gereserveerd te worden
 8. Betaling dient vooraf te geschieden. Levering van producten of diensten op rekening is dan ook niet mogelijk
 9. Indien er sprake is van een onjuiste factuur dient dit door consument binnen 1 jaar na dato gemeld te worden
 10. Bij uitbijven van betaling van de factuur binnen de genoemde termijn, treedt de consument direct in verzuim. Bijkomende kosten zijn dan voor de consument
 11. PPC is niet gehouden tot het verlenen van restitutie bij het niet gebruiken van de baan
 12. De consument heeft recht op volledige restitutie, indien annulering plaatsvindt binnen 24 uur van de boeking
 13. Restituties worden binnen 14 dagen betaald
 14. Indien naar mening van PPC de baan (be)speelbaar is, heeft de consument niet de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen cq te annuleren

Artikel 7. Verbintenissen van de consument

 1. Consument stelt PPC in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Consument verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door PPC naar beste weten inlichtingen te verschaffen t.b.v. de uitvoering
  Consument wordt geacht ruim voor aanvang van de opdracht aanwezig te zijn zodat een adequate voorbereiding mogelijk is. Gevolgen van een te late aanwezigheid zijn voor risico van de consument
 2. De consument dient de dienstverlening c.q. baan van PPC voor aanvang van de opdracht te controleren op eventuele gebreken. Eventuele afwijkingen, zoals bestaande beschadigingen of gebreken, dienen te worden gemeld ter schriftelijke vastlegging. Indien dit niet gebeurt dan geldt het uitgangspunt dat de baan in perfecte en onbeschadigde staat verkeert en kan worden gebruikt voor de dienst van de overeenkomst
 3. Consument dient alle instructies en huisregels van PPC op te volgen. Onsportief of onbehoorlijk gedrag door de consument geeft PPC het recht de opdracht met onmiddelijke ingang te beëindigen zonder dat de consument enig recht heeft op compensatie of restitutie van de betaalde gelden. Schade ontstaan door het niet naleven van het huishoudelijk regelement of overig onsportief of onbehoorlijk gedrag komt volledig voor rekening van de consument
 4. Consument dient zelf te zorgen voor goede en ondersteunende sportkleding en schoenen
 5. Het meenemen van voorwerpen zoals spandoeken, rookbommen, fakkels etc is niet toegestaan
 6. Het is niet toegestaan expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden
 7. PPC behoudt zich het recht voor om personen te weigeren aan deelname wanneer deze onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen
 8. Alle schade toegebracht aan de baan en overige materialen komen voor rekening en risico van de consument

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 1. Het intellectueel eigendom inzake de dienstverlening door PPC behoort toe aan PPC. Het is consument niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van PPC om de diensten van PPC te openbaren en/of te exploiteren
 2. Indien consument in strijd handelt met het bepaalde in vorig lid, dan is de consument aan PPC een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,– per overtreding
 3. PPC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en de intellectuele eigendomswet.
 4. Consument verleent bij voorbaat toestemming aan PPC voor openbaring van voor, tijdens of na de opdracht gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de consument zichtbaar is
 5. PPC conformeert zich in deze geheel aan de vigerende AVG wet- en regelgeving

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

 1. PPC geeft garanties of toezeggingen aangaande enig door de opdracht te behalen resultaat
 2. De consument verklaart zich bekend met het feit dat voor het gebruik van de dienstverlening en faciliteiten van PPC het vereist is te beschikken over een goede gezondheid. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen, het gebruik van de diensten van PPC is volledig voor eigen riscio en verantwoordelijkheid van de consument
 3. Het betreden van de tennis en padelbanen geschiedt geheel op eigen risico
 4. PPC is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadigingen van eigendommen van de consument. Dit geldt tevens voor opgelopen blessures die ontstaan voor, tijdens of na het gebruik van de diensten van PPC
 5. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is PPC bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst van haar zijde, uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met de consument, zonder dat de consument enig recht heeft op welke vergoeding dan ook
 6. Indien PPC jegens consument aansprakeljk is, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag te vermeerderen met 15% of tot het bedrag conform de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van PPC
 7. Aansprakelijkheid van PPC reikt niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld ook niet tot zaakschade, immateriële schade of verlies van inkomen
 8. Consument vrijwaart PPC voor aansprakelijkheid van derden, die i.v.m. het gebruik van de diensten van PPC schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan PPC toerekenbaar is
 9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen PPC tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Indien consument schade lijdt dan moet dit terstond gemeld worden aan PPC. Daarbij is consument verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk te beperken
 10. In geval van klachten dient dit binnen 7 dagen na bezoek schriftelijk te worden gemeld aan PPC

Artikel 10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PPC geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zijn begrepen, weersomstandigheden, brand in, op of rondom de locatie, extreme verkeersomstandigheden, van overheidswege ingestelde beperkingen m.b.t. terrorisme, ziekte, epidemieën, pandemieën etc
 2. Tijdens perioden van overmacht worden verplichtingen van PPC opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan 1 maand onmogelijk is of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het voor PPC onevenredig belastend is om aan haar verplichtingen te voldoen, dan is PPC bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding bestaat
 3. Indien PPC bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te factureren, of bij betalingen gedeeltelijk te crediteren

Artikel 11. Forum-, rechtskeuze en overdracht aan derden

 1. PPC is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen.
 2. Consument is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van PPC
  Op alle gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing